Regulamin Newslettera klubikgerber.pl

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady, na jakich świadczona jest usługa Newslettera (dalej jako „Newsletter”) w ramach serwisu internetowego klubikgerber.pl („Serwis”). Usługę Newslettera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie świadczy Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000025166, kapitał zakładowy 42.459.600 zł, w pełni opłacony, NIP 527-020-39-68, nr BDO 000016180, mającą status dużego przedsiębiorcy. Dane do kontaktu, w tym również w celach reklamacji e-mail: cs@pl.nestle.com, telefon: 800 174 902 (dalej: „Nestlé”).

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Usługa Newslettera jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.). Usługa Newslettera polega na dostarczaniu użytkownikom treści cyfrowych w postaci komunikacji marketingowej i handlowej (ofert, informacji o nowościach, promocjach, testach produktów, promocjach i wydarzeniach), a także informacji dobieranych pod kątem preferencji użytkownika, za pośrednictwem adres e-mail podanego przez użytkownika.

 2. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne, z zastrzeżeniem okoliczności, iż użytkownik może być zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu (operatorzy telekomunikacyjni), zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Newslettera;

 3. Użytkownikiem Newslettera jest każda osoba fizyczna korzystająca z Newslettera, przy czym:

  a) do korzystania z Newslettera konieczne jest posiadanie przez użytkownika zdolności do czynności prawnych w niezbędnym zakresie (tj. w zakresie umożliwiającym użytkownikowi nabywanie praw lub zaciąganie zobowiązań związanych z korzystaniem z danej usługi), a ponadto b) w związku z tym, że korzystanie z Newslettera wiązać się będzie z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych lub podaniem przez użytkownika danych osobowych w ramach Newslettera, użytkownik ten powinien mieć ukończone 18 lat.

 4. Korzystanie z Newslettera jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Newslettera.

 5. Przed dokonaniem zapisu na Newsletter, użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Użytkownicy Newslettera zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Newslettera.

§ 2

Newsletter

 1. Użytkownicy Serwisu, którzy zainteresowani są otrzymywaniem Newslettera, w tym zawartymi w jego ramach informacjami handlowymi, mają możliwość otrzymywania takiego Newslettera poprzez dobrowolne podanie w ramach dostępnego na stronie Serwisu formularza swojego adresu e-mail, na który taki Newsletter chcieliby otrzymywać oraz poprzez zaznaczenie w ramach tego formularza stosownych opcji/zgód wymaganych dla zamówienia takiego

  Newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownych opcjonalnych zgód podczas rejestracji w Serwisie. Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez użytkownika adres e-mail, wyłącznie za zgodą użytkownika.

 2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta w momencie dokonania zapisu na Newsletter zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wycofania zgody na otrzymywanie Newslettera.

 3. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zostaje zawarta pomiędzy Nestlé a użytkownikiem

  na czas nieoznaczony.

 4. Użytkownik zapisując się na Newsletter, oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia z Nestlé umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz spełnia wymagania, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

 5. Użytkownik w każdym czasie ma prawo bezpłatnie zrezygnować z usługi Newslettera. Newsletter można anulować korzystając ze stosownego linku znajdującego się w stopce korespondencji mailowej. Usunięcie Użytkownika z bazy następuje niezwłocznie.

 6. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o dostarczanie Newslettera w razie jego niezgodności z umową.

 7. Newsletter przesyłany jest z częstotliwością ustaloną przez Nestlé.

 

§ 3

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez użytkowników w związku z korzystaniem

  z Newslettera jest Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa.

 2. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych, prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Wszelkie wyrażone przez użytkownika zgody związane z Newsletterem (dotyczące przetwarzania danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych) mogą być w każdej chwili cofnięte.

 4. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed dokonaniem takiego cofnięcia. Cofnięcie zgody może zostać dokonane przez użytkownika poprzez wysłanie do Nestlé przez użytkownika korespondencji w tym zakresie na adres wskazany w ust. 8 poniżej lub (o ile odpowiednia opcja będzie w danym przypadku dostępna) poprzez naciśnięcie stosownego linku znajdującego się w stopce korespondencji mailowej.

 5. Podanie danych osobowych podczas zapisu do Newslettera lub podczas korzystania z Newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne odpowiednio w celu zapisu do Newslettera lub skorzystania z usług Newslettera.

 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (w tym celów i podstaw przetwarzania, jak również okresu przechowywania danych osobowych, kategorii odbiorców danych, warunków mających zastosowanie w przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy) znajdują się w naszej Polityce Prywatności, znajdującej się pod adresem:

  https://www.nestle.pl/info/polityka-prywatnosci-nestle

 7. Nestlé zapewnia odpowiednie środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Nestlé danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 8. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych użytkownika przetwarzanych przez Nestlé lub związanych z nimi praw, prosimy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com

 9. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: DataProtectionOffice@nestle.com

 

§ 4

Kontakt. Procedura reklamacyjna

 1. W przypadku niezgodności dostarczanych treści z Regulaminem użytkownik ma prawo do

  złożenia reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane:

  1. mailem przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu w zakładce Kontakt lub bezpośrednio cs@pl.nestle.com

  2. telefonicznie na numer: 800 174 902 (bezpłatna infolinia) lub

  3. pocztą tradycyjną na adres: Nestlé Polska S.A. ul. Domaniewska 32, 02 – 672 Warszawa lub

  Serwis Konsumenta Nestlé ul. Łódzka 153, 62 – 800 Kalisz.

 2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Nestlé.

 3. Reklamacje powinny zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie, (2) oznaczenie użytkownika składającego reklamację (imię, nazwisko, dane kontaktowe (np. adres e-mail, adres), (3) wskazanie żądań składającego reklamację.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Nestlé w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

§ 5

Zmiany

 1. Nestlé w zakresie w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami, zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Newslettera (np. zmiana dostępnych funkcjonalności, zmiany w zakresie świadczonych usług) lub w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa lub w ich interpretacji, jak również w przypadku zaistnienia innych ważnych i uzasadnionych przyczyn.

 2. O zmianie Regulaminu użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez informację zamieszczoną na stronie Serwisu lub wysłaną na adres e-mail podany przez użytkownika podczas zapisu do Newslettera, w ramach której wskazana zostanie data wejścia w życie tych zmian. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się ze zmianami Regulaminu.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.klubikgerber.pl (w formie, która umożliwia pobranie go, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie).

 2. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszego Regulaminu, funkcjonowaniem Newslettera będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. W wypadku powstania sporu z udziałem konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (adres e-mail Nestlé dla potrzeb kontaktu za pośrednictwem platformy internetowej ODR: cs@pl.nestle.com ).

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 07 maja 2024 r.