Regulamin akcji promocyjnej pod nazwą „Klubik Gerber”

 

§1

Nazwa podmiotu organizującego 

 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Niniejsza akcja promocyjna organizowana jest na zlecenie Nestlé Polska S. A.,
  ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025166,NIP: 527-020-39-68, REGON: 010006420 (zwana dalej „Nestle”) w celu promocji produktów marki Gerber®.

 

§2 
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa: warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej pod nazwą „Klubik Gerber” (dalej: „Akcja Promocyjna”), miejsce/obszar przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, okres trwania Akcji Promocyjnej, kategorie osób,  które mogą uczestniczyć w Akcji Promocyjnej, opis warunków i procedury przystąpienia do Akcji Promocyjnej, opis mechaniki Akcji Promocyjnej i wydawania nagród, a także tryb prowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 2. Akcja Promocyjna prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610), w szczególności przepisów dotyczących przyrzeczenia publicznego, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem www.klubikgerber.pl (dalej: „Serwis”).
 3. Okres sprzedaży promocyjnej trwa od 9 maja 2024 r. godz. 00:00:00 do wyczerpania puli nagród nie dłużej niż do 8 października 2024 r. godz. 23:59:59 (dalej: „Okres Promocyjny”), w którym okres przyjmowania zgłoszeń dowodów zakupu do Akcji Promocyjnej trwa od 9 maja 2024 r. godz. 16:00:00 do wyczerpania puli nagród nie dłużej niż do 8 października 2024 r. godz. 23:59:59.
 4. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami ogłaszanymi przez Organizatora i/lub Nestle, chyba że wyraźnie zostanie to zastrzeżone w Regulaminie bądź regulaminie innych promocji.
 5. Przystępując do Akcji Promocyjnej Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się 
  z Regulaminem i akceptacji jego treści.
 6. Akcja Promocyjna nie jest grą losową: loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inna formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 227).

 

§3

Określenie kategorii osób, które mogą uczestniczyć w Akcji Promocyjnej

 1. Akcja Promocyjna skierowana jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną lub częściową zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610) (dalej: „Uczestnik”) i która posiada konto w Serwisie.
 2. W Akcji Promocyjnej nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami uczestniczącymi przy organizacji Akcji Promocyjnej oraz członkami organów Organizatora oraz Nestle, a także członkowie rodzin tych pracowników. Za członków rodzin uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków 
  i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające 
  w stosunku przysposobienia.

   

§4

Opis warunków i procedury przystąpienia do Akcji Promocyjnej

 1. W Akcji Promocyjnej biorą udział wszystkie produkty z portfolio marki Gerber® (dalej: „Produkty”).
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej przez Uczestnika jest:
  1. założenia konta w Serwisie, zgodnie z regulaminem Serwisu dostępnym na www.klubikgerber.pl, co oznacza, że Uczestnik ma obowiązek założyć konto dostępne po zalogowaniu się unikatowym loginem i hasłem do części Serwisu dostępnego dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu (dalej: „Konto”), 
   a podczas zakładania konta Uczestnik jednocześnie przystępuje do niniejszej Akcji Promocyjnej składając oświadczenie o akceptacji przedmiotowego Regulaminu;
  2. dokonywanie zakupów Produktu lub Produktów Promocyjnych w Okresie Promocyjnym i zachowanie dowodów zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub paragonu elektronicznego lub faktury VAT imiennej wystawionej na rzecz osoby fizycznej (dalej: „Dowód Zakupu”),
  3. zgłaszanie Dowodów Zakupu w Okresie Promocyjnym za pośrednictwem Serwisu, na zasadach opisanych w ust. 3 poniżej.
 3. Zgłoszenie Dowodu Zakupu polega na zalogowaniu się przez Uczestnika do Konta:
  1. w przypadku zalogowania za pośrednictwem telefonu komórkowego/tabletu Uczestnik klika w ikonę „SKANUJ dowód zakupu” robi zdjęcie Dowodu Zakupu lub wgrywa plik z pamięci urządzenia i wysyła Dowód Zakupu za pośrednictwem dedykowanego przycisku (dopuszczalny rozmiar i charakter pliku: JPG, JPEG, PNG, max. 5MB.),
  2. w przypadku zalogowania się za pośrednictwem laptopa lub komputera stacjonarnego Uczestnik wchodzi w zakładkę ,,DODAJ dowód zakupu’’ i ładuje skan lub zdjęcie Dowodu Zakupu i wysyła za pośrednictwem dedykowanego przycisku (dopuszczalny rozmiar i charakter pliku: JPG, JPEG, PNG, max. 5MB.). (dalej „Zgłoszenie”).
 4. Po wypełnieniu Zgłoszenia Uczestnikowi ukazywana jest informacja, iż w ciągu 2 dni roboczych nastąpi weryfikacja dodanego Dowodu Zakupu. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji Dowodu Zakupu, do Konta Uczestnika zostają dodane punkty (dalej „Saldo”), w ilości odpowiadającej ilości zakupionych Produktów Promocyjnych na zgłoszonym Dowodzie Zakupu, to znaczy, że za każdą sztukę Produktu Promocyjnego zakupioną i zgłoszoną na pozytywnie zweryfikowanym Dowodzie Zakupu Uczestnik otrzymuje 1 punkt w Akcji Promocyjnej (dalej: „Punkt”). Jednakże w trakcie Akcji Promocyjnej Organizator przewiduje możliwość naliczania dodatkowej liczby Punktów w zamian za zakupy i zgłoszenie danego rodzaju czy ilości Produktów Promocyjnych, o czym Organizator każdorazowo będzie informował w Serwisie, wskazując, terminy warunki i zasady.
 5. Uczestnik może zarejestrować Dowód Zakupu, wystawiony nie więcej niż na 30 dni przed dokonaniem Zgłoszenia w Akcji promocyjnej. Dowody Zakupu wystawione później niż 30 dni przed ich rejestracją  nie będą honorowane w Akcji Promocyjnej, a Uczestnicy rejestrujące takie Dowody Zakupu nie otrzymają za nie Punktu/Punktów.
 6. Dowód Zakupu potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

  1. jest oryginalny, czytelny i prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane się na nim znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie Promocyjnym oraz nie jest podrobiony lub sfałszowany;
  2. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest: przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów lub faktur;
  3. zawiera kolejny numer wydruku, NIP wystawcy paragonu fiskalnego lub faktury;
  4. zawiera nazwę (rodzaj) i ilość towaru, tj. słowo lub skrót pozwalający stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych w określonej ilości. Jeśli na Dowodzie Zakupu nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić powyższe dane w sklepie, iż Dowód zakupu potwierdza zakup zgodny 
   z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie Dowodu Zakupu);
  5. data i godzina wystawienia Dowodu Zakupu będącego paragonem fiskalnym lub paragonem elektronicznym data i godzina sprzedaży widniejąca na Dowodzie Zakupu będącym fakturą VAT wystawiona na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej przypada w Okresie Promocyjnym, ale nie później niż 30 dni przed wysłaniem Zgłoszenia i nie wcześniej niż 9 maja 2024 r. o godzinie 00:00:00.

  Jako paragon fiskalny honorowany jest zarówno paragon fiskalny  w postaci papierowej jak i w postaci elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że musi on odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. z 2020 r., poz. 957). Dokumenty z aplikacji, e-paragony, potwierdzenia zakupów itp. nie spełniające wymagań Rozporządzenia wskazanego powyżej nie są uwzględniane w Akcji promocyjnej.

 7. Dany Dowód Zakupu można zgłosić tylko raz do Akcji Promocyjnej. W sytuacji ustalenia przeciwnej okoliczności przez Organizatora kolejne Zgłoszenie/Zgłoszenia będą wykluczane z Akcji Promocyjnej. W ramach jednego Zgłoszenia można zgłosić tylko jeden. Dowód zakupu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Akcji Promocyjnej Uczestnika naruszającego ww. postanowienia.
 8. Jeżeli Organizator stwierdzi, że Zgłoszenia Dowodów Zakupu dokonywane są przy użyciu oprogramowania lub urządzeń, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń oraz wykorzystywanie innych sposobów wysyłania zgłoszeń odmiennych niż osobiste wysłanie ich (wyklucza to korzystanie z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera), omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zgłoszeń przesyłanych za pomocą zakazanych w Akcji Promocyjnej oprogramowania lub urządzeń lub wykluczenia Uczestnika stosującego ww. metody z Akcji Promocyjnej.
 9. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia tych Uczestników, 
  w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Akcji Promocyjnej bądź wpływają na przebieg Akcji Promocyjnej w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Dowodów Zakupu zgłoszonych do Akcji Promocyjnej. Gdy na skutek weryfikacji Organizator stwierdzi, iż Dowód Zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim Dowodem Zakupu posłużył bądź usunąć Zgłoszenie obejmujące ten Dowód Zakupu z Akcji Promocyjnej. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Dowodów Zakupu, ale nie później niż do dnia 11 października 2024 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich Dowodów Zakupu zgłoszonych do Akcji Promocyjnej. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Akcji Promocyjnej lub Dowodów Zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty wezwania Uczestnika do ww. przez Organizatora. Podczas procedury weryfikacji Organizator ma prawo do weryfikacji winnych warunków, od spełnienia których zależy udział Uczestnika w Akcji promocyjnej, np. weryfikacji wieku.
 11. W razie utraty lub zniszczenia paragonu lub faktury VAT, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 12. Przez danego Uczestnika rozumie się daną osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby Akcji Promocyjnej. Działania danej osoby fizycznej, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień Regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika jako działanie nieuczciwe i naruszające postanowienia Regulaminu.

   

§5

Wartość puli nagród

 1. Łączna pula nagród w Akcji promocyjnej wynosi: 550.000 zł brutto: (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100), przy czym Akcja Promocyjna podzielona jest na następujące tury:

  1. Od 9 maja 2024 r., godz. 15:00:00 do 8 czerwca 2024 r., godz. 23:59:59;
  2. Od 9 czerwca 2024 r., godz. 15:00:00 do 8 lipca 2024 r., godz. 23:59:59;
  3. Od 9 lipca 2024 r., godz. 15:00:00 do 8 sierpnia 2024 r., godz. 23:59:59;
  4. Od 9 sierpnia 2024 r., godz. 15:00:00 do 8 września 2024 r., godz. 23:59:59;
  5. Od 9 września 2024 r., godz. 15:00:00 do 8 października 2024 r., godz. 23:59:59

  zwane łącznie „Turami”, a każda z osobna „Turą”. W każdej Turze wartość puli nagród wynosi 110.000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy i 00/100), przy czym jeżeli w danej Turze pula nagród nie została wykorzystana, przechodzi ona na następną Turę, powiększając  pulę nagród kolejnej rundy, aż do zakończenia Akcji Promocyjnej. Niewykorzystana pula nagród przechodzi na rzecz Organizatora. Uczestnik uprawniony jest do udziału w każdej Turze Akcji Promocyjnej przy spełnieniu każdorazowo wymagań określonych Regulaminem. Organizator w Serwisie wskazuje poziom niewykorzystanej puli nagród w danej Turze.

 2. Nagrodami w Akcji Promocyjnej są e-vouchery do sklepów, których aktualna lista znajduje się na stronie Serwisu. Do każdej nagrody przypisana jest wartość punktowa, co oznacza, że Uczestnik, aby otrzymać nagrodę musi posiadać na swoim Saldzie liczbę Punktów, która będzie nie mniejsza niż dana wartość punktowa wybranej przez Uczestnika Nagrody.
 3. Uczestnik aby otrzymać nagrodę musi zalogować się do Konta, wejść w zakładkę ,,Nagrody’’ i następnie wybrać daną nagrodę, poprzez kliknięcie przycisku ,,Wybieram nagrodę’’. Po wybraniu nagrody Uczestnik otrzymuje informację, iż w terminie 14 dni roboczych, na adres e-mail podany podczas zakładania Konta w Serwisie, otrzyma wiadomość e-mail z wybraną nagrodą w postaci e-vouchera. Termin realizacji danej nagrody oraz warunki jej realizacji zostaną wskazane wraz z e-voucherem.
 4. Po wybraniu danej nagrody przez Uczestnika z Salda Uczestnika natychmiast odejmowana jest ilość Punktów odpowiadająca wartości punktowej danej nagrody.
 5. Uczestnik podczas trwania Akcji Promocyjnej może odebrać nagrodę lub nagrody 
  o łącznej maksymalnej wartości punktowej nie większej niż 400 punktów. 
  Po przekroczeniu tego progu przez Uczestnika, dany Uczestnik pomimo posiadania Punktów w Saldzie, nie będzie mógł otrzymać kolejnych nagród.
 6. Punkty z Salda danego Uczestnika nie mogą przechodzić na rzecz innych Uczestników Akcji Promocyjnej,
 7. Uczestnik może dokonać wymiany Punktów na nagrody najpóźniej w dniu 
  27 października 2024 r. godz. 00:00:00.
 8. Organizator w trakcie trwania Akcji Promocyjnej może zwiększyć pulę nagród.         
 9. Organizator zastrzega, że w trakcie trwania Akcji Promocyjnej pula nagród może zostać zmieniona o czym Organizator powiadomi Uczestników za pośrednictwem Serwisu, w terminie co najmniej 7 dni, przed pojawieniem się nowych rodzajów nagród. Jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu w tym zakresie może wypowiedzieć udział w Akcji promocyjnej po przez wysłanie oświadczenie na adres: klubikgerber@uniqueone.pl.
 10. Nagroda w Akcji Promocyjnej nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

 

§6

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Akcji Promocyjną mogą być zgłaszane do 18 listopada 2024 r. 
 2. Reklamacja powinna być dostarczona wiadomością e-mail przesłaną na adres klubikgerber@uniqueone.pl i powinna zawierać: imię i nazwisko, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania oraz adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, drogą 
  e-mailową, na adres e-mail wskazany w treści reklamacji lub jeżeli brak jest takiego wskazania, na adres, z którego została przesłana reklamacja.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§7

Dane Osobowe

 1. Zasady dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych Nestlé Polska S. A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025166,NIP: 527-020-39-68, REGON: 010006420 określa Polityka Prywatności dostępna w Serwisie, z którą Uczestnik zobowiązany jest się zapoznać przy zakładaniu Konta i przystąpieniu do Akcji Promocyjnej. Polityka Prywatności dostępna jest w Serwisie pod adresem www.nestle.pl/info/polityka-prywatnosci-nestle.
 2. W przypadku nie wyrażenia zgody na przesłanie Newsletteru zgodnie z regulaminem Serwisu, dane dziecka podane podczas zakładania Konta w Serwisie będę zapisane w bazie Organizatora (Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a , 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) na czas trwania Akcji promocyjnej.
 3. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – administratorem jest Organizator (Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a , 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby wydania nagród w Akcji promocyjnej tj. adresu email, numeru telefonu – administratorem jest Organizator (Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a , 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Organizatora (Unique One sp. z o.o.), można kierować za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres e-mail: dane@uniqueone.pl lub na adres: (Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a , 02-737 Warszawa.
 6.  Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Organizatora podmiotom świadczącym usługi IT, obsługi skrzynki e-mail, księgowe lub prawne na rzecz Organizatora. W każdym przypadku Organizatora łączy z takim stosowana umowa powierzenia przetwarzania danych bądź przekazanie nastąpi na podstawie upoważnienia.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane:
  1. przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych;
  2. przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji 
   w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, 
   której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  3.  przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw 
   na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, 
   czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  5. przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych;
  6. przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. W przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie jego zgody, przysługuje mu prawo do jej wycofania. Przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
 9. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać 
  do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 10. Jeśli dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich. W takim przypadku, przekazywanie danych osobowych będzie odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 11.  Dane osobowe Uczestników Akcji promocyjnej przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Akcji promocyjnej. Po jej zakończeniu dane osobowe będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Akcją promocyjną i do czasu przedawnienia zobowiązań. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.

 

§8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie pod adresem www.klubikgerber.pl/regulamin-klubik-gerber
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. W związku z wysyłką nagród na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu, Organizator rekomenduje Uczestnikom regularną weryfikację poczty e-mail oraz niezwłoczne informowanie o zmianie danych osobowych podanych w Zgłoszeniu. Organizator rekomenduje również weryfikację stosowanych przez Uczestnika narzędzi, programów i ustawień antyspamowych, które mogą kierować korespondencję Organizatora do folderu SPAM.
 4. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. oraz podać dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia dalsze wzięcie udziału a Akcji Promocyjnej i doręczenie nagrody na adres klubikgerber@uniqueone.pl.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, przez co Organizator rozumie wydanie orzeczenia, decyzji uprawnionego organu odnoszącej się do Regulaminu i skutkującego koniecznością jego dostosowania do nałożonych na Organizatora zobowiązań; nowelizację powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającą wpływ na treść Regulaminu i powodującą konieczność zmiany jego postanowień; zmianę lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego) na skutek orzeczeń sądów, decyzji uprawnionych organów administracji publicznej, które wpływają bezpośrednio na postanowienia Regulaminu i powodujących konieczność jego zmiany. Organizator może również zmienić treść Regulaminu w przypadku zmiany danych rejestrowych, adresowych czy teleadresowych umieszczonych w treści Regulaminu. Jak również w przypadku konieczności wprowadzenia innych niż ww. zmiany, jednak z tym zastrzeżeniem, że będą one zgodne z prawem, nie będą naruszać indywidualnych, ani zbiorowych interesów konsumentów, będą korzystne zarówno dla aktualnych oraz potencjalnych Uczestników Akcji promocyjnej, jak również w sytuacji, gdy ich wprowadzenie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji Akcji promocyjnej.
 6. Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na prawa wcześniej nabyte przez Uczestników Akcji promocyjnej. Ogłoszenie o zmianie Regulaminu zostanie podane do wiadomości w Serwisie.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt w związku z realizacją Akcji Promocyjnej zarówno poprzez połącznia telefoniczne, komunikaty SMS oraz wiadomości e-mail. Uczestnik poprzez wysłanie Zgłoszenia do Akcji Promocyjnej, wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail oraz bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS informujących o przebiegu Akcji Promocyjnej. Kontakt z Uczestnikiem następuje tylko i wyłącznie na potrzeby niniejszej Akcji Promocyjnej.
 8. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Akcji promocyjnej. Kontakt odbywa się w godzinach 7:00 - 22:00 w dni robocze. Za dni robocze na potrzeby Akcji promocyjnej Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.